VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú vydané spoločnosťou:

  NEBO PIEKLO, s.r.o. so sídlom: Karpatská 23, 811 05 Bratislava – mestská časť Nové Mesto,

  IČO: 50 401 416,

  DIČ: 2120321599,

  IČ DPH: SK2120321599,

  zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 112494/B.

  Prevádzkáreň:             NEBO PIEKLO, Karpatská 23, 811 05 Bratislava

  e-mailová adresa:      objednavky@nebopieklo.sk

  telefónny kontakt:      0915 419 472

  internetová adresa:    www.nebopieklo.sk

  (ďalej len “Predávajúci”)

  Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup uskutočnený:

  • prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.nebopieklo.sk (ďalej len „Internetový obchod“), ktorého je Predávajúci prevádzkovateľom;
  • prostredníctvom Facebook stránky NEBO PIEKLO;
  • prostredníctvom e-mailovej správy odoslanej na e-mailovú adresu uvedenú v týchto VOP;
  • telefonicky na telefónnych číslach uvedených v týchto VOP;
  • osobne v prevádzkárni NEBO PIEKLO.

  Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoby, ktorá si objedná tovar a tým uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako konečný spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Kupujúci“).

  Predávajúci je výhradným výrobcom tovaru, ktorý je možné uvedeným spôsobom objednať a kúpiť. 

  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho a boli vypracované najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z.z.“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 250/2007 Z.z.“), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 22/2004 Z.z.“), zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 391/2015 Z.z.“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

  Príslušným orgán dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk, Odbor výkonu dozoru, tel.: 02/58272172, 02/58272104.

   2. INFORMÁCIE O TOVARE A CENÁCH
    • Informácie o tovare, vrátane ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností, sú uvedené pri jednotlivom tovare v katalógu Internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v Internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok pri objednávke nad rámec definovaných výrobkov.
    • Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu Internetového obchodu je informatívneho charakteru, fotografie výrobkov sú ilustračné (napríklad zdobenie sa môže líšíť v použití sezónneho ovocia) a Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
     3. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
      • Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (napríklad náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí Kupujúci sám.
      • Kupujúci vykonáva objednávku tovaru vyplnením objednávkového formulára na Internetovom obchode, prostredníctvom správy na Facebook stránke, telefonicky na telefónnych číslach uvedených v týchto VOP, e-mailom odoslaným na e-mailovú adresu uvedenú v týchto VOP alebo osobne v prevádzkárni Predávajúceho. Objednávka obsahuje informácie o objednanom tovare – druh, množstvo a konečná cena s DPH, informáciu o spôsobe úhrady kúpnej ceny, informáciu o termíne a spôsobe dodania tovaru, a konktaktné údaje Kupujúceho.
      • Pred odoslaním objednávky prostredníctvom Internetového obchodu je Kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na ZAPLATIŤ. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a záväzné potvrdenie Kupujúceho, že sa oboznámil s týmito VOP a že akceptuje všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku chybne alebo nesprávne vyplneného objednávkového formulára. Všetky objednávky prijaté Predávajúcim sú považované za návrh kúpnej zmluvy a sú záväzné.
      • Bezodkladne po obdržaní objednávky odošle Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol. Toto potvrdenie obsahuje informácie o objednanom tovare – druh, množstvo a konečná cena s DPH, informáciu o spôsobe úhrady kúpnej ceny, informáciu o termíne a spôsobe dodania tovaru, a kontaktné údaje Kupujúceho. Potvrdenie objednávky zo strany Predávajúceho je možné vykonať tiež telefonicky alebo osobne. Okamih potvrdenia prijatia objednávky zo strany Predávajúceho sa považuje za okamih vzniku kúpnej zmluvy; od tohto okamihu je objednávka pre Kupujúceho záväzná.
      • Kupujúci zodpovedá za správny výber výrobku, jeho veľkosti (gramáže) a počet objednaných kusov.
      • Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar v termíne uvedenom pri potvrdení objednávky a zaplatiť celkovú kúpnu cenu. S konečnou kúpnou cenou (vrátane DPH) je Kupujúci oboznámený pri vypĺňaní objednávky v Internetovom obchode, elektronickou správou na jeho e-mailovú adresu, telefonicky alebo osobne pri inom spôsobe nákupu.
      • V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže Predávajúci splniť, oznámi Kupujúcemu elektronickou správou na jeho e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, telefonicky alebo osobne zmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením Kupujúceho o jej prijatí odoslaným na e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v týchto VOP, telefonickým alebo osobným potvrdením Kupujúceho.
      • Cena tovaru uvedená na webovej stránke Internetového obchodu Predávajúceho pri jednotlivom tovare je konečná a teda je uvedená s DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. V prípade, že došlo k chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v Internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovar za túto chybnú cenu ani v prípade, že Kupujúcemu bolo odoslané potvrdenie o prijatí objednávky podľa týchto VOP. Predávajúci informuje Kupujúceho o zmene ceny bez zbytočného odkladu a zašle Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v objednávke zmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením Kupujúceho o jej prijatí odoslaným na e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v týchto VOP.
       4. PLATOBNÉ PODMIENKY A DODANIE TOVARU
        • Platba kúpnej ceny tovaru sa vykonáva v EUR bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru.
        • V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje Kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet Predávajúceho. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.
        • Predávajúci nepožaduje od Kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
        • Predávajúci je povinný vystaviť Kupujúcemu daňový doklad (faktúra, pokladničný blok), ktorý je dodaný Kupujúcemu spolu s tovarom. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
        • Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovaru rôzne. Termín dodania tovaru bude vždy oznámený Kupujúcemu v potvrdení o prijatí objednávky Predávajúcim, prípadne v zmenenej ponuke oznámenej následne Kupujúcemu elektronickou správou na jeho e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, telefonicky alebo osobne.
        • Tovar je Kupujúcemu dodaný osobným odberom v prevádzkárni Predávajúceho v rámci jej otváracích hodín v deň dodania, ktorý je uvedený v potvrdení o prijatí objednávky. V prípade, že je na základe zvláštnej požiadavky Kupujúceho tovar dodaný na adresu určenú Kupujúcim prostredníctvom kuriérskej služby, znáša Kupujúci dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dodania. Voľba spôsobu dodania a upresnenie dodatočných nákladov na dodanie tovaru doručením kuriérom na adresu určenú Kupujúcim sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
        • Ak je Predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom než bolo dohodnuté v priebehu objednávania tovaru, je Kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania.
        • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal Kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.
        • Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie celej kúpnej ceny uvedenej v potvrdení o prijatí objednávky a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na Kupujúceho.
        • Záručné podmienky pre tovar a proces ich uplatnenia sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho, ktorý je súčasťou týchto VOP, a platnými právnymi predpismi SR.
         5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
          • Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy / zrušiť potvrdenú objednávku alebo zmeniť potvrdenú objednávku najneskôr 48 hodín pred dátumom, ktorý bol určený v potvrdenej objednávke ako dátum, kedy má byť objednaný tovar dodaný Kupujúcemu, a to písomne – odoslaním písomného prehlásenia o zrušení objednávky na e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v týchto VOP, telefonicky na telefónnych číslach uvedených v týchto VOP alebo osobne. Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu prijatie zrušenia alebo zmeny objednávky písomne, telefonicky alebo osobne.
          • Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy v lehote kratšej, ako je daná týmito VOP, musí Kupujúci uhradiť celú kúpnu cenu za objednaný tovar.
          • Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy v lehote a spôsobom danými týmito VOP, vráti mu Predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe tejto kúpnej zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, ako boli prijaté. Predávajúci vráti Kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým Kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
          • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, naplnenia výrobnej kapacity, nerealizovateľnosti objednávky, keď jeho dodávateľ prerušil výrobu alebo dovoz niektorej suroviny, alebo z dôvodu nejasných kontaktných údajov / neúspešného kontaktovania Kupujúceho. Predávajúci o tom bezodkladne písomne informuje Kupujúceho e-mailom odoslaným ne jeho e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Pokiaľ už bola kúpna cena za objednaný tovar uhradená, vráti Predávajúci Kupujúcemu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe tejto kúpnej zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, ako boli prijaté. Predávajúci vráti Kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým Kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
           6. REKLAMAČNÝ PORIADOK
            • Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť také podmienky výroby, aby zodpovedali platným normám, prípadné nezhody boli včas identifikované a riadené tak, aby sa zabránilo neželanému použitiu nie bezpečných výrobkov. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady, najmä, že v dobe, kedy Kupujúci tovar prevzal:
             • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli;
             • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa;
             • tovar zodpovedá kvalite alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;
             • je tovar v zodpovedajúcej kvalite, množstve alebo gramáži;
             • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
            • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí, alebo ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Pri potravinárskom tovare typu cukrárskeho výrobku (torty, zákusky, koláče a pod.) je záruka poskytovaná len a iba v rozsahu stanovenom príslušnými platnými právnymi predpismi SR pre tovar okamžitej spotreby. Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby / po dobu minimálnej trvanlivosti. Na tovar dodávaný Predávajúcim je preto Kupujúcemu poskytnutá záruka v dobe minimálnej trvanlivosti, ktorá je uvedená pri jednotlivom tovare v katalógu Internetového obchodu. Záručná doba začína plynúť okamihom prevzatia tovaru, resp. dňom, kedy mal byť tovar dodaný podľa potvrdenej objednávky.
            • Kupujúci je povinný riadne skontrolovať stav objednaného tovaru pri jeho prevzatí. Je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť Predávajúcemu. Pokiaľ je tovar viditeľne poškodený alebo zničený, alebo nie je dodaný v žiadanom množstve a veľkosti, Kupujúci nemusí tovar prevziať. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Vady tovaru nezistiteľné vizuálnou kontrolou pri prevzatí uplatní Kupujúci podľa ďalších ustanovení tohto Reklamačného poriadku a platných právnych predpisov SR.
            • Ak bola pri prevzatí tovaru alebo v rámci záručnej doby stanovenej v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi SR pre tovar okamžitej spotreby zistená vada / skutočnosť, ktorá môže byť predmetom reklamácie, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo predložiť Predávajúcemu reklamáciu. Kupujúci kontaktuje Predávajúceho bez zbytočneho odkladu a to telefonicky na telefónnych číslach uvedených v týchto VOP alebo e-mailom odoslaným na e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v týchto VOP. Kupujúci pri svojej reklamácii uvedie druh tovaru, dátum zakúpenia tovaru, rozsah vady a cenu tovaru.
            • Predávajúci vybaví reklamáciu podľa možnosti bezodkladne, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:
             • výmenou za iný, bezchybný tovar;
             • vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny;
             • vrátením celej kúpnej ceny reklamovaného tovaru.
            • Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má Kupujúci. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví Predávajúci reklamáciu bezodkladne, ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr, podľa dohody, najneskôr však 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy Kupujúci prejaví vôľu uplatniť svoje práva z vadného plnenia Predávajúcemu.
            • Nárok na uplatnenie záruky zaniká v každom z nasledujúcich prípadov:
             • vypršaním záručnej doby alebo dňom reklamácie pri reklamovanom tovare;
             • svojvoľným upravením alebo pozmenením tovaru Kupujúcim;
             • mechanickým alebo iným poškodením tovaru pri preprave po prevzatí tovaru alebo v dôsledku nedodržania odporúčaného spôsobu skladovania po prevzatí tovaru (napríklad pokiaľ tovar nebol prepravovaný v chlade s náležitou teplotou);
             • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi bežnému bytovému prostrediu alebo prostrediu gastronomických prevádzok vybavených potrebnou chladiacou technikou;
             • vlastnosti tovaru boli zmenené v dôsledku prirodzených zmien surovín, z ktorých je tovar vyrobený;
             • poškodením tovaru použitím v rozpore s podmienkami uvedenými v obchodných, reklamačných alebo záručných podmienkach alebo ďalej v rozpore so všeobecnými zásadami platnými pre použitie alebo spotrebu obdobného tovaru;
             • poškodením tovaru živlami.
            • Nakoľko chuť je subjektívny pocit, reklamácia z dôvodu, že Kupujúcemu produkty nechutia, nemôže byť uznaná.
            • Kupujúci má právo uplatniť záruku len na tovar, ktorý vykazuje vadu, vzťahuje sa naň záruka a bol zákupený a zaplatený u Predávajúceho.
            • Daňový doklad (faktúra, pokladničný blok), ktorý je dodaný Kupujúcemu spolu s tovarom slúži ako záručný doklad a pri reklamácii je ho potrebné vždy predložiť.
            • Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
            • Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 Občianskeho zákonníka a Zákonom č. 250/2007 Z. z.. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou Predávajúceho za vady upravuje Reklamačný poriadok Predávajúceho.
             7. KOMUNIKÁCIA
              • Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - telefonickú a písomnú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete - ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
              • Kupujúci doručuje Predávajúcemu písomnú korešpondenciu elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v týchto VOP. Predávajúci doručuje Kupujúcemu písomnú korešpondenciu elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v jeho objednávke.
               8. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV
                • Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť Kupujúceho obrátiť sa na súd.
                • K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušný orgán dozoru - Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, tel.: 02/58272123, 02/58272141.
                • Európske spotrebiteľské centrum v SR, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, internetová adresa: https://esc-sr.sk, : 0905/528477, je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
                • Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad, Odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním Zákona č. 250/2007 Z.z..
                 9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
                  • Všetky dojednania medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva Kupujúceho vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
                  • Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení Zákona č. 250/2007 Z.z..
                  • Všetky práva k webovej stránke dostupnej na internetovej adrese nebopieklo.sk, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináležia Predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať túto webovú stránku alebo jej časť bez súhlasu Predávajúceho.
                  • Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do jeho webovej stránky, resp. Internetového obchodu, ktorého je prevádzkovateľom alebo chyby vzniknuté v dôsledku jeho použitia v rozpore s ich určením. Kupujúci nesmie pri využívaní Internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace Internetový obchod a užívať Internetový obchod alebo jeho časti či softvérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
                  • Kupujúci prehlasuje, že pred odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a odoslaním objednávky Kupujúci záväzne potvrdzuje, že akceptuje všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
                  • Bez ohľadu na ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy, Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
                  • Všetky osobné údaje poskytnuté Kupujúcim v rámci objednávky tovaru sú zhromažďované, spracúvané a uchovávané v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Bližšia špecifikácia je uvedená v dokumente Ochrana osobných údajov na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.nebopieklo.sk
                  • Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
                  • Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
                  • Znenie VOP môže Predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.nebopieklo.sk.

                   

                  Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.03.2020.

                  Dátum poslednej aktualizácie: 25.03.2020