OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len “Zákon”) a tiež Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľom pre spracúvanie osobných údajov je spoločnosť NEBO PIEKLO, s.r.o. so sídlom Brečtanová 4, 831 01 Bratislava, IČO: 50 401 416, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 112494/B (ďalej len “Prevádzkovateľ”). 

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:

Adresa:          Brečtanová 4, 831 01 Bratislava

e-mail:           objednavky@nebopieklo.sk

 

2. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré získal zadaním objednávky zo strany zákazníka a následne ich spracúva v rámci plnenia kúpnej zmluvy, ktorá vznikla potvrdením o  prijatí objednávky zo strany Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva nasledovné identifikačné a kontaktné údaje zákazníka: meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, dodacia adresa, telefónne číslo. 

Zákonný dôvod a účel spracúvania osobných údajov

Zákonným dôvodom pre spracúvanie osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a zákazníkom podľa §13 ods. 1 písm. b) Zákona;
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä zasielanie obchodných oznamov) podľa §13 ods. 1 písm. f) Zákona.

Účelom spracúvania osobných údajov je:

 • poskytnutie uvedených identifikačných a kontaktných údajov sú v prípade nákupu tovaru nutnou podmienkou pre uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy, vybavenie objednávky a pre výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a zákazníkom; bez poskytnutia týchto osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť a zo strany Prevádzkovateľa plniť;
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

 

3. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a zákazníkom a pre uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu alebo do doby odvolania súhlasu zákazníka so spracúvaním osobných údajov v písomnej forme doručenej Prevádzkovateľovi poštou alebo elektronicky. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Príjemcami spracúvaných osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • GO4, s.r.o., so sídlom: Prievozská 34, 821 05 Bratislava, IČO: 35 907 614, ako kuriérska spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi;
 • Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, ako spoločnosť, ktorá zabezpečuje realizáciu platieb;
 • Stripe ako spoločnosť, ktorá zabezpečuje realizáciu platieb;
 • Soňa Nižnánska NISO, so sídlom: Mudroňova 69, 811 03 Bratislava, IČO: 32 068 581, ako sprostredkovateľ pre vedenie účtovníctva.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácie.

 

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v Zákone má subjekt, ktorého osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva, právo:

 • na prístup k svojim osobným údajom podľa §21 Zákona;
 • na opravu osobných údajov podľa §22 Zákona;
 • na výmaz osobných údajov podľa §23 Zákona;
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa §24 Zákona;
 • na prenositeľnosť osobných údajov podľa §26 Zákona;
 • podať sťažnosť na dozorný úrad v prípade , že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov. Príslušným orgánom dozoru je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

6. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany spracúvaných osobných údajov (dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe) s cieľom zamedzenia neoprávneného prístupu k týmto údajom alebo ich straty. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k spracúvaným osobným údajom budú mať prístup len ním poverené oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o spracúvaných osobných údajoch.

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním elektronickej objednávky prehlasujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a záväzne potvrdzujete, že ich bezvýhradne a v celom rozsahu akceptujete v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky meniť. Aktuálna verzia podmienok ochrany osobných údajov je zverejnená na na webovej stránke Prevádzkovateľa dostupnej na internetovej adrese www.nebopieklo.sk.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 25.03.2020